Vilkår – Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser (webshop & ingredienser)

Alle oplyste priser på www.freehandcoffee.dk er inkl. moms, når du handler som privatkunde. Er du logget ind som B2B- kunde er alle priser oplyst ekskl. moms.  Alle priser er ekskl. porto/fragt. Alle fakturerer pålægges et administrationsgebyr på 25 kr.
Der tillægges et miljøtillæg på 4% af købssummen på fakturaen.

Gældende for Danmark: alle ordrer over kr. 1.200,00. leveres fragtfrit øvrige ordrer tillægges kr. 150,00 i gebyr.
Gældende for Grønland og Færøerne samt øvrige udland: Betaling finder sted ud fra Post Danmarks “Carry On”(Fly) gældende rater.

Der foretages ikke delleveringer uden forudgående aftale. Er en eller flere af de bestilte varer i rest (noteret med en forventet leveringsdato ud over de sædvanlige 1-3 dage), bliver hele ordren sendt samlet ved modtagelse af de manglende varer. Er varen i rest, vil der være oplyst et alternativ til det ønskede produkt ellers kontakt vores kundeservice for vejledning. Erstatninger købes til de i shoppen angivne salgspriser. Fremgår evt. restordre ikke af hjemmesiden ved bestilling vil de blive kontaktet senest 48 timer efter ordreafgivelse. I tilfælde af manglende information om forsinket levering står det kunden frit for at annullere ordren.

Enkelte vare på shoppen er ikke lagervarer og har derfor altid leveringstider på 3-5 dage. Vi anbefaler, at der altid bestilles i god tid.

Levering af varer fra Freehand Coffee Company A/S’s webshop, anses for sket, når kunden har fået varen leveret.
Alle bestillinger sendes med transportør valgt af Freehand Coffee Company A/S, hvis ikke andet er aftalt særskilt.
Ordren afsendes mandag – fredag indenfor 48 timer efter modtagelse. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 arbejdsdage fra ordreafgivelse. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
Der tages forbehold for eventuel restordre – fremgår det ikke af hjemmesiden ved bestilling vil de blive kontaktet senest 48 timer efter ordreafgivelse. I tilfælde af manglende information om forsinket levering står det kunden frit for at annullere ordren.

Alle varer leveres på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Der skal kvitteres for modtagne varer. Hvis der ikke er nogen til at modtage varerne vil de blive forsøgt genleveret den følgende dag mod et gebyr på kr. 150,00 ekskl. moms. Varer kan leveres uden underskrift, hvis der foreligger en underskrevet fuldmagt til Freehand Coffee Company A/S og aftale vedr. leveringssted.
Risikoen for varer bestilt i vores webshop overgår til køber, når der kvitteres for modtagelse. Er varen blevet beskadiget eller forringet efter køberen har fået den i hænde, bevares fortrydelsesretten, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.

Husk at gemme originalemballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage. Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Freehand Coffee Company A/S, skal påberåbes inden 2 hverdage efter at fejlen opdages. Det er din pligt at angive og på forlangende dokumenterer varens fejl.
Henvendelser vedr. fejl og mangler rettes til Freehand Coffee Company A/S på e-mail: ordre@freehandcoffee.dk . Husk altid at angive ordre nr. ved henvendelse.
Freehand Coffee Company A/S yder 14 dages fortrydelsesret ved salg af ingredienser, gældende fra den dag varen leveres. Fortrydes købet, skal Freehand Coffee Company A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, varen er modtaget.
Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for emballage og infoskilte på varen. Varer tages kun retur i ubrudt emballage.
Omkostninger vedr. returnering af varer afholdes af køber. Et køb kan fortrydes ved enten at nægte modtagelse af varen eller ved at returnere varen til Freehand Coffee Company A/S.
Returnering skal altid være efter aftale med en medarbejder fra Freehand Coffee Company A/S.

Alle ordre opbevares i 5 år jf. bogføringsloven af hensyn til oplysningspligten.

Salgs- og leveringsbetingelser (Automater & Udstyr)

Serviceaftale og generelle betingelser Freehand Coffee Company A/S

  1. Serviceaftalen

1.1. Serviceaftalen dækker:

– Teknikertid, kørsel.
– Reservedele.
– Vedligeholdelsesbesøg efter behov.
– Responstiden, afhængig af valgt servicekontrakt, er opgjort i arbejdstimer inden for Freehand Coffee Company A/S normale åbningstider.
– Der ydes hotline service indenfor normal arbejdstid. Som er mandag – torsdag kl. 8-16 & fredag kl. 8-15.

1.2. Serviceaftalen dækker ikke:

– Afbrud på el- og/eller vandtilførsel
– Manglende rengøring eller vedlighold
– Ændring i opsætningen i maskinen efter installation
– Ændring i ingrediensmængden efter opstart og godkendt af kunden
– Smagsjustering og indstilling af kopstørrelse

1.3. Såfremt servicekald ikke er omfattet af serviceaftalen faktureres kørsel og arbejdstids efter gældende prisliste.

1.4. Hvis der bruges produkter, som ikke købes gennem Freehand Coffee Company A/S og servicekald rekvireres med baggrund i forringelse af smagskvalitet eller driftsproblemer, grundet
dårlige bønner/ fremmedlegemer i bønner, forbeholder Freehand Coffee Company A/S sig ret til at efterfakturere eventuelle skader foresaget af dette.

1.5. Aftalen omfatter som udgangspunkt basisudstyret på automaten, inklusiv Ice coffe modul, medmindre andet særskilt er tegnet. Service på betalingssystemer og koldtvands enhed er ikke
indeholdt i aftalen og faktureres separat ved tilkald, medmindre der særskilt er tegnet aftale herpå.

1.6. Funktionsfejl på grund af drift- og/eller funktionsfejl eller vandskade, brand, tyveri, hærværk, lynnedslag eller følge af maskinens afbrydelse duelighed samt ukyndig behandling af maskinen er ikke berettiget til økonomisk erstatning.

2. Ikrafttrædelses dato og betaling

2.1. Serviceaftalen faktureres årligt forud.

2.2. Såfremt aftalen indeholder ingredienser forbeholder Freehand Coffee Company A/S sig ret til at efterfakturere evt. merforbrug af ingredienser ift. til aftalen.

3. Fejl og Mangler

3.1 I tilfælde af fejl og mangler ved de leverede serviceydelser begrænses Freehand Coffee Company A/S’s ansvar sig til afhjælpning af disse fejl. Freehand Coffee Company A/S påtager sig intet ansvar for indirekte skader og følgeskader, herunder driftstab som følge heraf.

4. Superbruger

4.1. Kunden forpligtiger sig til at have min. en superbruger uddannet, denne optrænes ifbm. installation af maskinen.
Såfremt der ikke er en valgt superbruger til at modtage undervisning, ved installationen opkræves der for ekstra undervisning, ved et nyt servicebesøg, dette udgør 750 kr.
Superbrugeren kan afhjælpe alm. vedligehold. Hvis Freehand Coffee Company A/S tilkaldes til service på alm. vedligehold så som alm. rensning af kaffedyser etc. forbeholder Freehand Coffee
Company A/S sig ret til at fakturere disse ydelser.

5. Ophør

5.1 Ved opsigelse og ophør af aftale, kan Freehand Coffee Company A/S sikre korrekt bortskaffelse af automat.
Dette faktureres kunden 1.500 kr. ved samtidig køb af ny.

Såfremt der ikke købes ny automat hos Freehand Coffee Company A/S faktureres 2.500 kr.

6. Overdragelse

6.1. Freehand Coffee Company A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og ansvarsområder jævnfør denne aftale.

7. Misligholdelse

7.1. Såfremt køber standser sine betalinger, træder i likvidation, eller kommer under konkurs pålægges boet inden 14 dage at meddele Freehand Coffee Company A/S, hvorvidt boet ønsker at indtræde i aftalen. Hvis ikke dette er tilfældet anses aftalen som misligholdt og Freehand Coffee Company A/S forbeholder sig ret til at opsige aftalen uden varsel.

7.2 Manglende vedligehold & rengøring af maskinen, i henhold til den udstedte brugermanual, dækkes ikke af aftalen, og vil blive faktureret som brugerfejl.

8. Priser

8.1. Alle priser er. ekskl. Moms

8.2. Der pålignes miljøgebyr på 4 % pr. servicefaktura.

8.3. Kunden forpligter sig til at være klar til modtagelse efter nærmere aftale af leverance med Freehand Coffee Company A/S. Dette inkluderer plads til opstilling af maskinerne samt korrekt og lovligt forberedt tilslutning af vand og strøm til automaterne, som påhviler kunden fuldt ud. Strøm må ikke være fast tilslutning. I tilfælde af at kunden ikke er klar med vand og strøm efter de udsendte forskrifter, pålægges kunden en forgæves kørsel på kr. 750,-.

9. Betalingsbetingelser

9.1. Betalingsbetingelserne er 30 dage. Ved ikke rettidig betaling er Freehand Coffee Company A/S berettiget til at opkræve morarenter på 2,5 % pr. påbegyndt mdr. fra forfaldsdato, indtil hele det forfaldne beløb er betalt.

9.2. Morarenter kan ændres uden varsel

10. Reklamationer

10.1 Reklamationer skal fremsættes straks ved fejlens konstatering og med angivelse af den for behandlingen nødvendige specifikation, dog senest 8 dage efter varens modtagelse. Freehand Coffee Company A/S erstatter det defekte materiale med andre varer af samme type og mængde. Ethvert krav derudover er Freehand Coffee Company A/S uvedkommende.

10.2 Freehand Coffee Company A/S forpligter sig til i 12 mdr. regnet fra leverancedato at afhjælpe konstaterede mangler ved det leverede udstyr. Afhjælpningen omfatter alle dele, som måtte medgå til reparation eller udskiftning af udstyret i tilfælde, hvor der er tale om fabrikationsfejl eller materialefejl.

Den til afhjælpningen anvendte tid til reparation og kørsel vil ikke være omfattet af Freehand Coffe Company A/S’ afhjælpning, såfremt der ikke tegnes en serviceaftale, men vil blive debiteret køber til gældende sats. Afhjælpningen vil kunne rekvireres af køber inden for Freehand Coffee Company A/S’s normale arbejdstid.

10.3. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, kræve forholdsmæssig afslag eller nogen form for erstatning i tilfælde af mangler.

10.4. Ved drift eller periodisk fejl på maskinen, der ikke kan løses ved kunden kan maskinen hjemtages for reparation på Freehand Coffee Company A/S værksted. Der opstilles en anden maskine ved kunden i perioden. Maskinen vil ombyttes til en alderssvarende maskine i samme stand.

11. Produktansvar

11.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende Freehand Coffee Company A/S’ produktansvar.

11.2 Freehand Coffee Company A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Freehand Coffee Company A/S eller andre, som Freehand Coffee Company A/S har ansvar for.

11.3 Freehand Coffee Company A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse. Freehand Coffee Company A/S er heller ikke ansvarlig for skade på de produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvor disse indgår. I øvrigt er Freehand Coffee Company A/S ansvarlig for skade på tredjemands faste ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.

11.4. Freehand Coffee Company A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab

11.5. I den udstrækning Freehand Coffee Company A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Freehand Coffee Company A/S skadesløs i samme omfang som Freehand Coffee Company A/S´ ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

11.6. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

11.7. Freehand Coffee Company A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

11.8. Disse begrænsninger i Freehand Coffee Company A/S’ ansvar gælder ikke, hvis Freehand Coffee Company A/S har gjort sig ansvarlig i grov uagtsomhed.

12. Flytning

12.1 Kunden må ikke uden Freehand Coffee Company A/S’s skriftlige accept flytte udstyret selv. Hvis udstyret skal flyttes, skal dette gøres af Freehand Coffee Company A/S eller en af Freehand Coffee Company A/S godkendt leverandør. Flytning sker for kundens regning, 1.500 kr. Hvis der opstår problemer med udstyret ifbm. en uautoriseret flytning, forbeholder Freehand Coffee Company A/S sig ret til at efter fakturere både for flytning samt udbedring af evt. skader.

13. Værneting

13.1 Som værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i København.

14. Fravigelser

14.1 Enhver tilladelse og enhver fravigelse efter denne kontrakts bestemmelser skal bekræftes skriftligt fra Freehand Coffee Company A/S

15. Ejendomsret

15.1 ejendomsretten overdrages først til kunde når fuld betaling er sket til Freehand Coffee Company A/S

 

Persondatapolitik hos Freehand Coffee Company A/S

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Freehand Coffee Company A/S.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, firmanavn, postadresse, leverings adresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalings oplysninger. Freehand Coffee Company A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:- Besøger vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Opretter en kundekonto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback.
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling ,behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.freehandcoffee.dk, www.freehandfoundation.dk, www.shop.freehandcoffee.dk, www.freehandcoffeeclub.dk og service.freehandcoffee.dk er Freehand Coffee Company A/S, Klokkestøbervej 3, 5220 Odense M, CVR-nr. 29527768.
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontakt oplysninger som navn, firmanavn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en eventuel faktura.Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, evt. firmanavn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare. Svarende til den juridiske oplysningspligt om regnskaber m.v.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Blue Water Shipping A/S med henblik på levering af dine indkøb. Blue Water Shipping A/S kan bruge underleverandører.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

– At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
– At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse GDPR@freehandcoffee.dk

[matomo_opt_out]

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk’s sikre sider
Online Tryghed